Vedtægter

§ 1. Foreningens navn er: Historisk, Arkæologisk Forening (også kaldet Mumieklub.dk)

§ 2. Foreningens formål er at udvide medlemmers viden, især om historiske og arkæologiske forhold. Dette gennemføres ved at alle medlemmer på skift holder et foredrag om et af medlemmets valgte emne. Foreningen mødes én gang i månederne september til april, normalt den anden onsdag i hver måned. Månederne december og april er normalt uden foredrag.

§ 3. Som medlemmer kan optages historisk, arkæologisk interesserede personer som er parate og villige til, alene eller i samarbejde med et andet medlem, at udvikle og afholde foredrag for foreningens øvrige medlemmer af mindst 1-2 timers varighed.

§ 4. Årets kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling.

§ 5. Klubbens regnskabsår er sæsonen og klubbens regnskab revideres af 1 revisor valgt på den ordinære generalforsamling.

§ 6. Klubbens bestyrelse består af en formand og en kasserer, derudover skal der vælges en revisor. De vælges alle for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

§ 7. ORDINÆR generalforsamling afholdes hvert år i april med dagsorden i henhold til vedtægterne og er sammenfaldende med afslutningen på sæsonen (september – april ).

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. En ordinær generalforsamlings dagsorden indeholder følgende punkter:

1.	Valg af dirigent
2.	Formandens beretning
3.	Kassereren fremlægger det revidere regnskab
4.	Fastlæggelse af kontingent for den indeværende sæson
5.	Behandling af indkomne forslag
6.	Valg af formand samt kasserer
7.	Valg af revisor
8.	Eventuelt
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 20% af medlemmerne skriftligt forlanger det.

Indkaldelse skal ske som for ordinære generalforsamlinger med angivelse af dagsorden.

Beslutninger på alle generalforsamlinger træffes ved simpelt flertal. Der kan ved enhver generalforsamling stemmes ved skriftlig fuldmagt, dog kan hvert medlem kun afgive 1 stemme ved fuldmagt foruden sin egen.

§ 8. Vedtægtsændringer kan kun foretages på en ordinær generalforsamling ved godkendelse af 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer eller på en ekstraordinær generalforsamling med simpelt flertal.

§ 9. Klubbens opløsning kan besluttes på en generalforsamling ved simpelt flertal.

Ved klubbens opløsning overføres klubbens midler til en velgørende forening efter generalforsamlingens valg.